BIP Aeroklub Polski
http://bip.aeroklub-polski.com.pl/is

Dokumenty organizacyjne


 


STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO 
Autor: E. Czerwi??skaData wydarzenia: 2010-10-06

przyj─?ty przez

tre??─?

wersja

Komisarza Rz─?du m.st. Warszawy

18.02.1939

pobierz 1

archiwalna

Ministra Spraw Wewn─?trznych

05.11.1963

pobierz 1

archiwalna

Ministra Spraw Wewn─?trznych

01.03.1971

pobierz 1

archiwalna

Ministra Spraw Wewn─?trznych

15.03.1985

pobierz 1

archiwalna

XIV Krajowy Zjazd Aeroklubu Polskiego

24/25.02.1990

pobierz 1

archiwalna

XV Krajowy Zjazd Aeroklubu Polskiego

7/8.12.1991

pobierz 1

archiwalna

XVI Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego

12.12.1993

pobierz 1

archiwalna

XX Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego

2/3.02.2001

pobierz 1

archiwalna

XXII Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego

2/3.04.2005

pobierz 1

archiwalna

XXIV Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego

19.04.2008

pobierz 1

archiwalna

XXV Walne Zgromadzenie Delegat??w Aeroklubu Polskiego

15.03.2009

pobierz 1

archiwalna

XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat??w Aeroklubu Polskiego

12.12.2009

pobierz 1

archiwalna

XXVII Walne Zgromadzenie Delegat??w Aeroklubu Polskiego

27/28.03.2010a

pobierz 1

pobierz 1

archiwalna
XXX Walne Zgromadzenie Delegat??w Aeroklubu Polskiego 21/22.04.2012  pobierz archiwalna

XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat??w Aeroklubu Polskiego

28 wrze??nia 2013

 pobierz aktualna

 


REGULAMINY 
Autor: E. Czerwi??skaData wydarzenia: 2010-11-24

REGULAMINY ORGANIZACYJNE

 • Regulamin Organizacyjny Dzia??alno??ci Zarz─?du i Prezydium Zarz─?du Aeroklubu Polskiego  pobierz 
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Organizacyjny Biura Zarz─?du Aeroklubu Polskiego pobierz 
 • Ramowy Regulamin Komisji Specjalno??ciowych Aeroklubu Polskiego  
 • Regulamin Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Gospodarki Finansowej Aeroklubu Polskiego pobierz 
 • Regulamin Klub??w Senior??w Lotnictwa pobierz
 • Regulamin Powo??ania Aeroklubu Regionalnego pobierz
 • Regulamin Obrad Walnych Zgromadze?? Delegat??w Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Zasady ewidencjonowania i rozliczania wp??yw??w do Aeroklubu Polskiego uzyskanych z tytu??u odpis??w 1% podatku dochodowego pobierz


REGULAMINY SPORTOWE

 • Regulamin powo??ywania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Licencjonowania Zawodnik??w pobierz
 • Regulamin Licencjonowania Klub??w Sportowych pobierz
 • Regulamin w sprawie warunk??w i trybu przyznawania i pozbawiania licencji s─?dziego sportowego Aeroklubu Polskiego - polskiego zwi─?zku sportowego i FAI w modelarstwie lotniczym i kosmicznym pobierz
 • Regulamin przyznawania organizacji imprez i zawod??w sportowych w sporcie lotniczym pobierz
 • Regulamin powo??ywania oraz zakres obowi─?zk??w trenera Kadry Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego  pobierz
 • Regulamin powo??ywania oraz zakres obowi─?zk??w delegata Aeroklubu Polskiego do Mi─?dzynarodowej Komisji Specjalno??ciowej FAI pobierz
 • Regulamin przyznawania licencji trenerskich Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego - Polskiego Zwi─?zku Sportu Lotniczego pobierz  
 • System wsp????zawodnictwa sportowego dzieci i m??odzie??y w modelarstwie lotniczym i kosmicznym pobierz  


WNIOSKI NA LICENCJE

 • wniosek na licencj─? klubu  pobierz
 • wniosek na licencj─? zawodnika POBIERZ
 • wniosek na licencj─? trenera pobierz
 • wniosek na licencj─? s─?dziego sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym pobierz


REGULAMINY SPRZ─?TOWE

 • Regulamin eksploatacji depozytowych szybowc??w reprezentacyjnych b─?d─?cych w??asno??ci─? Aeroklubu Polskiego, pozostaj─?cych w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin eksploatacji szybowc??w depozytowych b─?d─?cych w??asno??ci─? Aeroklubu Polskiego, pozostaj─?cych w dyspozycji : CSSzyb. AP Leszno i GSSzyb. AP ??AR pobierz
 • Regulamin eksploatacji szybowc??w depozytowych b─?d─?cych w??asno??ci─? Aeroklubu Polskiego, pozostaj─?cych w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin wykorzystania samolot??w Aeroklubu Polskiego, b─?d─?cych w dyspozycji Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego pobierz


REGULAMINY WYR????NIE??

 • Regulamin przyznania godno??ci i tytu??u Cz??onek Honorowy Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin przyznania Z??otego Medalu Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin tytu??u i odznaki Zas??u??ony Dzia??acz Lotnictwa Sportowego pobierz
 • Regulamin Dyplomu Honorowego im. Stanis??awa Skar??y??skiego pobierz
 • Regulamin Medalu im. Czes??awa Ta??skiego pobierz
 • Regulamin przyznawania wyr????nie?? Aeroklubu Polskiego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym ( Dyplom im. Jerzego Ostrowskiego; Dyplom im. Czes??awa Ta??skiego) pobierz
 • Regulamin przyznawania odznak Za Zas??ugi dla Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Kapitu??y Medalu im. Czes??awa Ta??skiego pobierz
 • Regulamin (zasady przyznawania) Honorowego Wyr????nienia im. Dedala pobierz
 • Regulamin Honorowego Dyplomu Aeroklubu Polskiego pobierzZARZ─?DZENIA 
Autor: Agnieszka DarskaData wydarzenia: 2010-11-24

Zarz─?dzenie Nr 70/2010 pobierz

Zarz─?dzenie Nr 85/2010 pobierz


KOMUNIKATY 
Autor: Agnieszka DarskaData wydarzenia: 2010-11-24

Wykaz dokument??w operacyjno-szkoleniowych pobierz

Pismo dot. spotkania Szef??w Szkolenia Aeroklub??w Regionalnych pobierz


PROTOK???üY Z OBRAD WALNYCH ZGROMADZE?? DELEGAT??W AP 
Autor: E. Czerwi??skaData wydarzenia: 2011-04-13

Protok???? obrad XXV Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP

 

Protok???? obrad XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP

 

Protok???? obrad XXVII Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP  

 

Protok???? obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP

 

Protok???? obrad XXIX Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP   

 

Protok???? obrad XXX Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP   

 

Protok???? obrad XXXI Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP

 

Protok???? obrad XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP 

 

Protok???? obrad XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegat??w AP  


DOKUMENTY FAI 
Autor: E. Czerwi??skaData wydarzenia: 2013-03-27

 • Rozporz─?dzenia FAI 2013 Pobierz
 • Statut FAI Pobierz
 • Kodeks sportowy FAI Pobierz
 • Kodeks etyczny FAI Pobierzpdf.gif - Biuro AP bardzo dzi─?kuje Gda??skiemu Klubowi Balonowemu z kt??rego ??rodk??w zosta??o sfinansowane przet??umaczenie Kodeksu Etycznego FAI na j─?zyk polski.